Algemene Voorwaarden van simplitec GmbH

Status: oktober 2016

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

1. Leveringen, prestaties en aanbiedingen van simplitec GmbH, hierna 'simplitec' genoemd, vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden in de op het moment van levering geldige versie en tevens op basis van de op het betreffende moment geldige licentievoorwaarden (EULA) van simplitec, voor zover software en/of audio/video-content ('A/V-content') wordt geleverd. Uiterlijk op het moment van het in ontvangst nemen van de levering of een deellevering of dienst gelden deze voorwaarden als geaccepteerd. Ze gelden voor alle rechts- en vergelijkbare handelingen tussen simplitec en de klant.

2. Afwijkende voorwaarden van de contrcatant worden niet erkend, uitgezonderd wanneer simplitec de geldigheid hiervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

§ 2 Afsluiting en inhoud van de overeenkomst

1. De op internet gepresenteerde producten en diensten vormen geen bindend aanbod, doch dienen te worden geïnterpreteerd als uitnodiging aan de klanten om simplitec een bindend aanbod voor te leggen. De bestelling van de klant is na ontvangst door simplitec een bindend aanbod tot het afsluiten van een overeenkomst. De bevestiging van binnenkomst van uw bestelling gebeurt samen met de aanname van de bestelling direct na het versturen door een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestigings-e-mail is de overeenkomst tot stand gekomen.

2. Bij het aanbod tot het downloaden van software of AV-content komt vanaf het moment van elektronische overdracht aan de opvrager een koopovereenkomst tot stand op basis van deze voorwaarden volgens de richtlijnen van de betreffende simplitec licentievoorwaarden voor de opgevraagde software en/of AV-content.

3. De inhoud van het dienstverlening wordt bepaald aan de hand van het door de klant gekozen aanbod. Tijdens de looptijd van het software-abonnement ontvangt de klant steeds de nieuwste releases en updates van het gekozen product. Voor het gebruik van het software-abonnement is een internetverbinding nodig.

4. De werknemers van de firma simplitec zijn niet bevoegd aanvullende mondelinge afspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die geldigheid hebben boven de schriftelijke overeenkomsten.

§ 3 30 dagen geldteruggarantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze software. Gebruik onze software 30 dagen lang vanaf het downloaden. Mocht u onverhoopt met onze producten niet tevreden zijn, dan kunt u binnen de 30 dagen, tegen teruggave van de volledige en onbeschadigde software, uw geld terugkrijgen. Richt u a.u.b. vóór een dergelijke teruggave tot onze deskundige simplitec-service op info-nl@simplitec.com. Wij helpen u graag verder en kunnen uw probleem beslist oplossen.

§ 4 Recht van herroeping

Verklaring omtrent herroeping
U heeft het recht binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van uw recht van herroeping, moet u ons (simplitec GmbH, Gustav-Adolf-Straße 2, 01219 Dresden, Tel.: +49 (0)351 26441583, Fax: +49 (0)351 4174622, e-mail: info-nl@simplitec.com) door middel van een eenduidige verklaring (bv. een brief per post, telefax of e-mail) over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen op de hoogte brengen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Voor de inachtneming van de herroepingstermijn volstaat het versturen van de mededeling dat u gebruik maakt van het recht van herroeping voor afloop van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping
Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die eruit voortkomen wanneer u een andere vorm van levering als de door ons aangeboden standaardlevering gekozen hebt), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons binnengekomen is, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, tenzij er uitdrukkelijk met u iets anders overeengekomen is; in geen enkel geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Als u ons heeft verzocht om de levering van diensten nog tijdens de herroepingtermijn te beginnen, dan bent u ons een passend bedrag verschuldigd, dat overeenkomt met de tot het tijdstip dat u ons in kennis stelde van uw gebruikmaking van het recht op herroeping reeds geleverde diensten in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst bepaalde diensten.

Einde van de verklaring omtrent herroeping

§ 5 Duur; Opzegging

1. De duur van het software-abonnement wordt opgedeeld in minimale duur en verlengingsperioden. Beide worden bepaald aan de hand van het door de klant gekozen aanbod.

2. De duur wordt steeds automatisch verlengd na afloop van de minimale duur of een verlengingsperiode met de in het gekozen aanbod aangegeven verlengingsperiode, tenzij de overeenkomst minimaal één maand voor afloop door een van de partijen opgezegd wordt.

3. Het recht op onmiddellijke opzegging van de overeenkomst blijft onverlet. simplitec heeft met name het recht tot onmiddellijke opzegging wanneer de klant met de betaling van de vergoedingen voor de bijdrage minimaal twee maandelijkse bijdragen achter loopt.

4. Elke opzegging moet schriftelijk of in tekstvorm worden ingediend en worden verstuurd aan:

simplitec GmbH
Gustav-Adolf-Straße 2
01219 Dresden
Duitsland

E-Mail: info-nl@simplitec.com

5. In geval van een door simplitec onmiddellijke opzegging heeft simplitec het recht een bijdrage ter hoogte van 75% van alle maandelijkse basisvergoedingen die de klant bij een juiste afloop van de duur van de overeenkomst of bij juiste opzegging door de klant tot de eerstmogelijke opzegdatum had moeten uitvoeren, te verlengen. Het recht van de klant een geringere schade aan te tonen, blijft bestaan.

6. De toezegging van de gebruikersrechten voor de laatste door simplitec geleverde versie wordt door beëindiging van het abonnement niet aangetast.

§ 6 Vergoeding, wanneer verschuldigd

1. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aanbod.

2. De aansprak op vergoeding ontstaat aan het begin van de looptijd. De vergoeding wordt berekend voor de betreffende looptijd (minimale looptijd of verlengingperiode) en is steeds vooruit te betalen.

3. De klant stemt toe, indien vereist, rekeningen via de elektronische weg te ontvangen. De betaling geschiedt per creditcard. Daarnaast is ook een betaling via automatische afschrijving mogelijk, mits de klant in Duitsland woont.

4. simplitec staat het toe de prijzen te allen tijde na schriftelijke aankondiging met een periode van 2 maanden op het einde van de minimale looptijd of een verlengingsperiode te wijzigen. De gewijzigde prijs geldt bij het begin van de op de aankondiging volgende verlengingsperiode wanneer de klant niet binnen zes weken bezwaar indient tegen de gewijzigde prijs. Wanneer de klant op tijd bezwaar indient, wordt de overeenkomst volgens de huidige voorwaarden voortgezet. simplitec heeft in dit geval toch het bijzondere recht de overeenkomst met een opzegtermijn van een maand aan het einde van de maand op te zeggen.

§ 7 Onlinewaardebonnen

1. Onlinewaardebonnen kunnen in het kader van bijzondere waardebon-, korting- of verkoopacties aan klanten van simplitec per e-mail worden verzonden. Deze kunnen uitsluitend in de simplitec Online Shop op www.simplitec.com door met hun klantnummer geïdentificeerde klanten worden ingewisseld. Waardebonnen die bij de koop van een product worden verworven kunnen niet tijdens hetzelfde koopproces worden verrekend. Deze worden pas geldig na afsluiting van het betreffende koopproces.

2. Voor inwisselen van de onlinewaardebon dient tijdens het bestelproces de activeringscode van de waardebon in het betreffende veld te worden ingevoerd en dit dient door klikken op de knop 'Verzilveren' te worden bevestigd. Aftrek achteraf van al in rekening gebrachte bedragen is niet mogelijk. Ook meerdere waardebonnen kunnen worden ontvangen en ingewisseld. Binnen een bestelling kan slechts één waardebon worden gebruikt, samenvoegen van meerdere waardebonnen per bestelling is niet mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld op de simplitec-website voor het land waar de onlinewaardebon is uitgegeven.

3. Bij het verwerven van een onlinewaardebon door aankoop van een product volgt de verzending van de onlinewaardebon op de besteldag naar het tijdens het bestelproces aangegeven e-mailadres. Voor zover niets anders is aangegeven bedraagt de geldigheidsduur van een waardebon 12 maanden vanaf uitgifte. Simplitec verrekent de waarde van de waardebonnen alleen zolang en in zoverre dit in de onlinewaardebon is aangegeven. Na het verstrijken van de op de onlinewaardebon aangegeven geldigheidsduur is inwisselen niet meer mogelijk. Evenmin is inwisseling voor andere waren en diensten dan op de onlinewaardebon aangegeven mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen voor alle in het assortiment aangeboden simplitec-producten worden ingezet. Uitgesloten zijn aanbiedingen van andere producenten (hard- of software) alsmede aanbiedingen met gereduceerde prijs en encoders, tenzij de mogelijkheid tot gebruik van een waardebon expliciet wordt aangegeven.

4. Tegoedbonnen kunnen niet contant worden uitbetaald. Doorverkoop is evenmin toegestaan. Komt de waarde van de tegoedbon boven het totaalbedrag van een bestelling, dan vervalt het restsaldo van de tegoedbon bij het uitvoeren van de bestelling.

§ 8 Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. simplitec is alleen dan aansprakelijk voor door haar of haar plaatsvervangers veroorzaakte schade door lichte nalatigheid – ook buiten de overeenkomst – voor zover een verplichting wordt geschonden waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst essentieel is (hoofdverplichting) alsook in gevallen van dood, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.

2. Bij schending van een hoofdverplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot zulke schade waarvan met het ontstaan in het kader van de onderhavige overeenkomst op een typische wijze gerekend kan worden, voor zover niet opzet of grove nalatigheid gegeven zijn of wegens dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid dwingende aansprakelijkheid bestaat.

3. De aansprakelijkheid volgens de wet op aansprakelijkheid voor producten blijft onverlet.

4. simplitec is niet aansprakelijk voor door de klant beheersbare schade resp. schade die de klant door het nemen van in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen had kunnen voorkomen. Bij verlies van gegevens is simplitec alleen aansprakelijk tot een bedrag van bij beschikbaarheid van veiligheidskopieën vereiste reconstructiekosten.

5. Omkering van de bewijslast ten nadele van de klant is met de voorgaande bepalingen niet verbonden.

§ 9 Auteursrecht / gebruiksrecht

1. Voor zover software, softwarebeschrijvingen, muziek of films in audio- of computerindeling, of andere auteursrechtelijk beschermde werken deel uitmaken van de levering en het werk aan de contractpartner voor gebruik ter beschikking wordt gesteld, wordt de contractpartner een eenvoudig, niet exclusief recht tot gebruik volgens de betreffende simplitec eindgebruikerslicentievoorwaarden (EULA) voor het betreffende werk verleend. De EULA zijn op de internetsite van simplitec www.simplitec.com beschikbaar.

2. De klant verplicht zich bij gebruik van de producten de EULA, in het bijzonder de daarin opgenomen gebruiksbeperkingen, in acht te nemen. Bij overtreding van deze overeenkomst is de klant ten volle aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In de EULA zijn onder andere geregeld: het recht op verveelvoudiging, meervoudig gebruik, programmawijzigingen, auteurs- en octrooirecht.

3. simplitec garandeert dat de producten uit de overeenkomst van simplitec binnen de overeenkomst vrij zijn van auteursrecht van derden, wat het gebruik door de contractpartner zou kunnen uitsluiten of beperken. Dit geldt niet indien de klant een niet door simplitec vrijgegeven product gebruikt of het product gebruikt nadat het door anderen dan simplitec is gewijzigd, of als de klant het product anders gebruikt dan beschreven in de overeengekomen gebruiksvoorwaarden.

4. Bij de overdracht van softwareproducten van andere producenten dan simplitec dienen aanvullend op deze Algemene Voorwaarden de licentievoorwaarden van de betreffende producent met betrekking tot de omvang van het auteursrechtelijk beschermd gebruik van de software en de gebruiksbeperkingen in acht te worden genomen.

§ 10 Compensatie

De klant kan uitsluitend vorderingen in rekening brengen die onbetwist zijn of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

§ 11 Gegevensbescherming, anonieme overdracht van gebruiksgegevens

1. Persoonsgegevens van de klant worden door simplitec gedurende de looptijd van de overeenkomst zonder andersluidende uitdrukkelijke toestemming uitsluitend ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst, inclusief de afrekening, verzameld, verwerkt en gebruikt. Het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens geschiedt elektronisch.

2. De klant kan bij enkele producten van simplitec anonieme gebruiksgegevens naar simplitec sturen. De gebruiksgegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en voor de verdere ontwikkeling van de producten. De gegevens worden uitsluitend anoniem en niet-persoonsgebonden naar simplitec verstuurd. De klant kan op elk moment bezwaar maken tegen de overdracht van de gebruiksgegevens.

§ 12 Bijlagen

simplitec behoudt zich het recht voor commercieel materiaal als reclame-uitingen en gedrukt materiaal, zoals vergelijkende tests van en publicaties over de producten bij te sluiten, ongeacht of deze van simplitec zelf of van derden afkomstig zijn.

§ 13 Slotbepalingen

1. Voor de rechtsverhoudingen tussen de klant en simplitec geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het VN-kooprecht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen, indien de klant koopman is of juridisch persoon naar het openbaar recht of publiekrechtelijk fonds of niet onder jurisdictie van een Duitse rechtbank valt, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Berlijn. simplitec is daarenboven gerechtigd tot procesvoering tegen de klant bij de bevoegde rechtbank voor diens woonplaats.

2. Bij verkoop of andere overdracht van simplitec-software zijn aanvullend de regelingen van kracht van de betreffende simplitec eindgebruikerslicentievoorwaarden (EULA), die onderdeel zijn van deze regeling. In geval van twijfel en/of bij conflicterende regelingen hebben de clausules in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hogere rechtsgeldigheid dan de regelingen in de EULA.

3. Versies van deze Algemene Voorwaarden in andere talen dan Duits dienen slechts ter ondersteuning. Bij interpretatieproblemen en taalkundige verschillen tussen de buitenlandse en de Duitse versie is de Duitse versie van deze AVL beslissend.

4. simplitec behoudt zicht het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde opnieuw op te stellen. In dit geval zal simplitec de klant de wijzigingen per e-mail mededelen.

5. De klant verklaart met het gebruik van de gewijzigde voorwaarden op reeds voor de wijziging afgesloten overeenkomsten in te stemmen wanneer de klant niet binnen twee weken beginnend op de dag die op de wijzigingsmedeling volgt, de wijziging schriftelijk tegenspreekt. Wanneer de klant op tijd bezwaar indient, wordt de overeenkomst volgens de huidige voorwaarden voortgezet. simplitec heeft in dit geval toch het bijzondere recht de overeenkomst met een opzegtermijn van een maand aan het einde van de maand op te zeggen.