Licentievoorwaarden voor simplitec-producten (EULA)

1. Onderwerp van de overeenkomst

simplitec garandeert u (de klant) voor de looptijd een niet-exclusieve licentie voor het betreffende simplitec-product. U heeft het recht de aangeschafte software op een computer (met een CPU of een multiprocessor) of in een netwerk te gebruiken onder de voorwaarde, dat de toegang door slechts één netwerkcomputer mogelijk is. Wanneer verschillende computers toegang tot de server hebben, moet voor elk van deze netwerkcomputers (workstations) een afzonderlijk licentie worden aangeschaft. Het eigendom van en het auteursrecht of overige rechten op de software blijven zoals daarvoor bij simplitec. U erkent dat het eigendom van en alle auteursrechten op de software, muziek- en videobestanden, veiligheidskopieën en documentatie bij de licentiegever berusten. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het licentieprogramma volgens het contract ligt bij de koper van het programma.

Wat betreft de upgrades geldt het volgende: upgrades zijn nieuwe of aanvullende versies van een simplitec-product (basisproduct). Alleen bezitters van een basisproduct kunnen de betreffende upgrades rechtmatig gebruiken. Dat u bezitter of gebruiker van het basisproduct bent, is dus een voorwaarde voor het gebruik van upgrades. Het geïsoleerd doorgeven van upgrades aan derden is daarom niet toegestaan.

2. Installatie

Bij de software is een individueel serienummer meegeleverd, dat u bij de installatie moet invoeren. Bovendien is een op uw CPU resp. uw computer afgestemde online-activering nodig. Met het serienummer kunt u de software tot drie keer activeren, dit kan nodig zijn bij een wijziging van uw hardware/CPU. Daarna zal simplitec op aanvraag meer activeringen voor uw nieuwe hardware/CPU mogelijk maken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat u de software van uw oude hardware/CPU heeft verwijderd.

3. Licentiecontrole in software-abonnement

Per dertig dagen wordt de geldigheid van uw software-abonnement gecontroleerd om er zeker van te zijn dat u op wettige wijze verkregen originele software gebruikt binnen het bestek van de licentievoorwaarden. Daarvoor is een verbinding met internet vereist. Mocht u dertig dagen niet online zijn, dan zult u in de software een betreffende melding ontvangen en worden verzocht een internetverbinding te maken.

4. Kopieer- en verhuurverbod / ander bedrijfsmatig gebruik

Het in licentie gegeven programma en de schriftelijke documentatie mogen noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd worden. Uitzondering hierop vormt een kopie voor veiligheidsdoeleinden (back-up). Het in licentie gegeven programma en de schriftelijke documentatie mogen door u in geen geval met een winstoogmerk worden verhuurd of in een andere vorm met een winstoogmerk tegen vergoeding aan derden ter beschikking worden gesteld. Dit geldt ook voor de verhuur van de software in de voorgeïnstalleerde vorm op een computer, die met een winstoogmerk aan derden ter beschikking wordt gesteld.

5. Overdracht en nevenafspraken

De overdracht van de rechten en plichten uit deze licentieovereenkomst aan derden is, behalve door het doorgeven van het rechtmatig verkregen simplitec-product door de gerechtigde zelf, alleen mogelijk met toestemming van simplitec. Wanneer het rechtmatig verworven simplitec-product op deze wijze wordt doorgegeven door de rechthebbende, is deze verplicht eventuele veiligheidskopieën te vernietigen en installaties te wissen. Denk bij de doorgave aan de beperking tot drie activeringen volgens 2. Mocht u meer activeringen nodig hebben, neem dan a.u.b. contact op met simplitec. Geen door simplitec of een simplitec-medewerker afgegeven mondelinge verklaring kan de voorwaarden in deze licentieovereenkomst wijzigen of teniet doen.

6. Wijzigingsverbod

U mag, in navolging van §§ 69 d en e van het Duitse auteursrecht, geen wijzigingen aan de in licentie gegeven software maken of door derden laten maken. U mag de software niet in modules verdelen, niet in een objectcode veranderen, decoderen, namaken of op een andere manier dan in de overeenkomst bedoeld, gebruiken.

7. Aanspraken in verband met schade

De octrooi- en auteursrechten van de in licentie gegeven software berusten bij simplitec. U kunt voor iedere inbreuk op genoemde rechten door simplitec aansprakelijk worden gesteld.

8. Garantie en aansprakelijkheid

a) Het is u bekend, dat conform de stand van de techniek fouten in softwareprogramma's en in de bijbehorende documentatie niet kunnen worden uitgesloten en dat het onmogelijk is om dataverwerkingsprogramma's zo te ontwikkelen dat ze onder alle omstandigheden storingsvrij werken en aan alle eisen van de klant voldoen resp. geen storingen in combinatie met programma's en hardware van derden geven. Beloften over bepaalde eigenschappen of over de gebruiksmogelijkheden voor individueel door de klant geplande toepassingen, worden door simplitec niet gedaan.

b) Wanneer de programma's en diensten van simplitec gratis aan de klant ter beschikking worden gesteld, is de garantie op materiële en overige gebreken met het oog op de gratis beschikbaarstelling slechts beperkt tot die gebreken die simplitec opzettelijk heeft verzwegen.

De overige garantie van simplitec beperkt zich met het oog op de gratis beschikbaarstelling tot die gevallen waarin sprake is van opzet en grove nalatigheid.

c) simplitec is bij diensten tegen betaling alleen aansprakelijk voor vermogensschade van alle in het contract opgenomen en buitencontractuele aanspraken inclusief het verschuldigde bij de contractonderhandelingen (ongeacht uit welke rechtsgrond) en wel als volgt:

  • Een contractuele of buitencontractuele verplichting tot schadevergoeding door simplitec of diens plaatsvervanger bestaat alleen bij schending van de kernverplichtingen waarbij de klant in bijzondere mate mag vertrouwen op de vervulling ervan. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor lichamelijke schade of wanneer sprake is van opzet en grove nalatigheid.
  • De aansprakelijkheid van simplitec strekt zich niet uit tot contractoneigenlijke en onvoorziene schade. De aansprakelijkheid op gedorven winst en directe of indirecte vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij simplitec opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. U erkent dat voor het vermijden van schade aan, en het verlies van eigen gegevens, regelmatig en nauwgezet veiligheidskopieën moeten worden gemaakt. simplitec accepteert daarom alleen voor schade door het verlies van gegevens die ook zou zijn ontstaan als betreffende veiligheidskopieën aanwezig waren.
  • Ongeacht de bestaande regelingen is de aansprakelijkheid van simplitec beperkt tot vier maal de hoogte van de door de klant betaalde licentievergoeding resp. de aankoopprijs, per schadegeval. Deze uitsluiting geldt niet voor schade die door opzet of grove nalatigheid van simplitec wordt veroorzaakt. De regelingen van het Duitse productaansprakelijkheidsrecht blijven onveranderd.

Gebreken dienen onmiddellijk nadat zij zijn geconstateerd, doch uiterlijk binnen dertig dagen worden gemeld. Indien de klant binnen deze termijn afwijkingen in het programma ten opzichte van de programmabeschrijving constateert, heeft hij het recht een verbeterde versie te verlangen. Het gebrek moet binnen de daarvoor bestemde termijn worden verholpen, hetgeen naar eigen inzicht van simplitec ook mag geschieden door een nieuwe levering van hetzelfde product c.q. een nieuwe programmaversie met vergelijkbare mogelijkheden. Wanneer deze verbetering (incl. nieuwe levering) binnen een bepaalde termijn niet kan worden gerealiseerd of wanneer ook de verbetering onjuist is, heeft de klant het recht de overeenkomst ongedaan te laten maken (koopvernietiging) waarbij alle eventueel aangemaakte kopieën worden vernietigd of het recht op een overeenkomstige vermindering.

d) simplitec garandeert met betrekking tot functies, die via een onlineserver lopen, een gemiddelde bereikbaarheid van 98 % per jaar. Uitgezonderd hiervan zijn tijden, waarin de server op grond van technische of andere problemen waarop simplitec geen invloed heeft (overmacht, schuld van derden etc.) via het internet niet bereikbaar is. simplitec staat er in zoverre uitdrukkelijk niet voor in, dat de buiten de software liggende omstandigheden voor het gebruik van de software te allen tijde en duurzaam beschikbaar zijn. simplitec zal zich echter inspannen om ten minste gedurende in het kader van redelijke en normale omgang, de overeengekomen gebruiksduur van de software (lifecycle), het nakomen van de verplichtingen te verzekeren. simplitec kan de toegang tot de diensten beperken of stilleggen, indien dat nodig is voor de openbare veiligheid, beveiliging van het net, de instandhouding van de integriteit van het netwerk, de interoperabiliteit van diensten, gegevensbescherming, de bestrijding van spam of computervirussen, of wanneer dit (bedrijfs)technisch noodzakelijk is. Voorgenoemde beperkingen vormen uitzonderingen op de berekening voor de aangegeven beschikbaarheid.

9. Licentiebepalingen van andere fabrikanten

Wanneer het in licentie gegeven product extra software bevat of hierbij extra software wordt geleverd, zijn tevens de gebruiks- en licentievoorwaarden van de betreffende fabrikant voor de extra bijgeleverde software van toepassing. Wanneer het licentieproduct extra software bevat kunt u de bijpassende gebruikers- en licentievoorwaarden op de betreffende plek bekijken.

10. Support

Geregistreerde gebruikers ontvangen elektronische internet-ondersteuning. Deze gratis ondersteuning heeft betrekking op uitleg bij installatievragen of het verhelpen van installatieproblemen via internet of e-mail.

11. Effectiviteit van de contractvoorwaarden

Wanneer een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet effectief zijn of ineffectief worden, wordt daardoor de effectiviteit van het overige contract niet aangetast. In plaats van de ineffectieve bepaling treedt een vervangingsregeling in werking, die de oorspronkelijke doelstelling zo dicht mogelijk benadert. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.