Algemene Voorwaarden van simplitec GmbH

August 2013

I. Algemene bepalingen

§ 1 Geldigheid van de voorwaarden

1. Leveringen, prestaties en aanbiedingen van simplitec GmbH, hierna 'simplitec' genoemd, vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Voorwaarden in de op het moment van levering geldige versie en tevens op basis van de op het betreffende moment geldige licentievoorwaarden (EULA) van simplitec, voor zover software en/of audio/video-content ('A/V-content') wordt geleverd. Uiterlijk op het moment van het in ontvangst nemen van de levering of een deellevering of dienst gelden deze voorwaarden als geaccepteerd. Ze gelden voor alle rechts- en vergelijkbare handelingen tussen simplitec en de klant.

2. Afwijkende voorwaarden van de contractant worden niet erkend, uitgezonderd wanneer simplitec de geldigheid hiervan uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

§ 2 Aanbod en contractafsluiting

1. De op internet gepresenteerde producten en diensten vormen geen bindend aanbod, doch dienen te worden geïnterpreteerd als uitnodiging aan de klanten om simplitec een bindend aanbod voor te leggen. De bestelling van de klant is na ontvangst door simplitec een bindend aanbod tot het afsluiten van een koopcontract. De bevestiging van binnenkomst van uw bestelling gebeurt samen met de aanname van de bestelling direct na het versturen door een geautomatiseerde e-mail. Met deze bevestigings-e-mail is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

2. Bij het aanbod tot het downloaden van software of AV-content komt vanaf het moment van elektronische overdracht aan de opvrager een koopcontract tot stand op basis van deze voorwaarden volgens de richtlijnen van de betreffende simplitec licentievoorwaarden voor de opgevraagde software en/of AV-content.

3. De werknemers van de firma simplitec zijn niet bevoegd aanvullende mondelinge afspraken te maken of mondelinge toezeggingen te doen die geldigheid hebben boven de schriftelijke overeenkomsten.

§ 3 30 dagen geldteruggarantie

Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van onze software. Gebruik onze software 30 dagen lang vanaf het downloaden. Deze garantie geldt daarmee ook voor producten waarvoor geen wettelijk recht op herroeping bestaat. Mocht u onverhoopt met onze producten niet tevreden zijn, dan kunt u binnen de 30 dagen, tegen teruggave van de volledige en onbeschadigde software, uw geld terugkrijgen. Richt u a.u.b. vóór een dergelijke teruggave tot onze deskundige simplitec-service op info-nl@simplitec.com. Wij helpen u graag verder en kunnen uw probleem beslist oplossen.

§4 Recht van herroeping

Verklaring omtrent herroeping

Wij versturen bij downloads het voor de activering benodigde serienummer mee met de bevestigings-e-mail, zodat u de software meteen kunt gebruiken. Voor downloads bestaat er daardoor naar § 312d sectie 4 nr. 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) geen recht op herroeping.

Einde van de verklaring omtrent herroeping

§ 5 Prijzen en betalingsvoorwaarden; versturen van de rekening

1. De genoemde prijzen zijn eindprijzen inclusief de normaal geldende wettelijke btw. De bijkomende kosten voor verpakking en verzending zijn tijdens het bestelproces zichtbaar. De prijzen zijn de ten tijde van bestelling geldende prijzen.

2. De bezorging van de rekening in de zin van de Wet op de Omzetbelasting vindt elektronisch plaats in de vorm van een e-mail met PDF-attachment, aan het door de klant opgegeven e-mailadres. De rekening geldt als bezorgd op de dag van verzending van de e-mail met de rekening. De klant krijgt hiervan geen schriftelijke bewijs toegezonden.

§ 6 Onlinewaardebonnen

1. Onlinewaardebonnen kunnen in het kader van bijzondere waardebon-, korting- of verkoopacties aan klanten van simplitec per e-mail worden verzonden. Deze kunnen uitsluitend in de simplitec Online Shop op www.simplitec.com door met hun klantnummer geïdentificeerde klanten worden ingewisseld. Waardebonnen die bij de koop van een product worden verworven kunnen niet tijdens hetzelfde koopproces worden verrekend. Deze worden pas geldig na afsluiting van het betreffende koopproces.

2. Voor inwisselen van de onlinewaardebon dient tijdens het bestelproces de activeringscode van de waardebon in het betreffende veld te worden ingevoerd en dit dient door klikken op de knop 'Verzilveren' te worden bevestigd. Aftrek achteraf van al in rekening gebrachte bedragen is niet mogelijk. Ook meerdere waardebonnen kunnen worden ontvangen en ingewisseld. Binnen een bestelling kan slechts één waardebon worden gebruikt, samenvoegen van meerdere waardebonnen per bestelling is niet mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld op de simplitec-website voor het land waar de onlinewaardebon is uitgegeven.

3. Bij het verwerven van een onlinewaardebon door aankoop van een product volgt de verzending van de onlinewaardebon op de besteldag naar het tijdens het bestelproces aangegeven e-mailadres. Voor zover niets anders is aangegeven bedraagt de geldigheidsduur van een waardebon 12 maanden vanaf uitgifte. Simplitec verrekent de waarde van de waardebonnen alleen zolang en in zoverre dit in de onlinewaardebon is aangegeven. Na het verstrijken van de op de onlinewaardebon aangegeven geldigheidsduur is inwisselen niet meer mogelijk. Evenmin is inwisseling voor andere waren en diensten dan op de onlinewaardebon aangegeven mogelijk. Onlinewaardebonnen kunnen voor alle in het assortiment aangeboden simplitec-producten worden ingezet. Uitgesloten zijn aanbiedingen van andere producenten (hard- of software) alsmede aanbiedingen met gereduceerde prijs en encoders, tenzij de mogelijkheid tot gebruik van een waardebon expliciet wordt aangegeven.

4. Tegoedbonnen kunnen niet contant worden uitbetaald. Doorverkoop is evenmin toegestaan. Komt de waarde van de tegoedbon boven het totaalbedrag van een bestelling, dan vervalt het restsaldo van de tegoedbon bij het uitvoeren van de bestelling.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven tot volledige betaling is voldaan eigendom van simplitec.

§ 8 Levering en beschikbaarheidsvoorbehoud

1. simplitec accepteert geen leveringsrisico. simplitec behoudt zich het recht voor uit het contract terug te treden, voor zover simplitec ondanks de eerdere afsluiting van een betreffend koopcontract het betreffende product niet kan leveren. De verantwoordelijkheid voor opzet en nalatigheid blijft ongewijzigd. simplitec zal de klant onverwijld over de niet tijdige beschikbaarheid van het te leveren product informeren om, in geval van terugtreding, het terugtredingsrecht onverwijld uit te oefenen. simplitec zal in geval van terugtreding de klant de betreffende tegenprestatie onverwijld vergoeden.

2. Deelleveringen zijn toegestaan voor zover de klant hiermee akkoord gaat.

§ 9 Waarborg

1. Voor zover geen andere regeling getroffen is, gelden voor mankementen de wettelijke garantievoorwaarden.

2. De klant is verplicht materiële en rechtsmankementen binnen twee maanden nadat de klant deze heeft vastgesteld aan simplitec kenbaar te maken. De mankementen dienen hierbij zo gedetailleerd mogelijk door de klant te worden beschreven. Deze regeling behelst geen uitsluitingstermijn voor mankementrechten.

3. Reclameringen met betrekking tot zichtbare mankementen kunnen evenwel uitsluitend in overweging worden genomen als deze binnen 14 dagen na ontvangst van de waren worden verzonden.

§ 10 Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. simplitec is alleen dan aansprakelijk voor door haar of haar plaatsvervangers veroorzaakte schade door lichte nalatigheid – ook buiten de overeenkomst – voor zover een verplichting wordt geschonden waarvan de nakoming voor het bereiken van het doel van de overeenkomst essentieel is (hoofdverplichting) alsook in gevallen van dood, lichamelijk letsel en aantasting van de gezondheid.

2. Bij schending van een hoofdverplichting blijft de aansprakelijkheid beperkt tot zulke schade waarvan met het ontstaan in het kader van de onderhavige overeenkomst op een typische wijze gerekend kan worden, voor zover niet opzet of grove nalatigheid gegeven zijn of wegens dood, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid dwingende aansprakelijkheid bestaat.

3. De aansprakelijkheid volgens de wet op aansprakelijkheid voor producten blijft onverlet.

4. simplitec is niet aansprakelijk voor door de klant beheersbare schade resp. schade die de klant door het nemen van in redelijkheid van hem te verwachten maatregelen had kunnen voorkomen. Bij verlies van gegevens is simplitec alleen aansprakelijk tot een bedrag van bij beschikbaarheid van veiligheidskopieën vereiste reconstructiekosten.

5. Omkering van de bewijslast ten nadele van de klant is met de voorgaande bepalingen niet verbonden.

§ 11 Auteursrecht / gebruiksrecht

1. Voor zover software, softwarebeschrijvingen, muziek of films in audio- of computerindeling, of andere auteursrechtelijk beschermde werken deel uitmaken van de levering en het werk aan de contractpartner voor gebruik ter beschikking wordt gesteld, wordt de contractpartner een eenvoudig, niet exclusief recht tot gebruik volgens de betreffende simplitec eindgebruikerslicentievoorwaarden (simplitec EULA, e-EULA) voor het betreffende werk verleend. De EULA zijn op de internetsite van simplitec www.simplitec.com beschikbaar, worden altijd bij het product geleverd en/of zijn op het datamedium aanwezig.

2. De klant verplicht zich bij gebruik van de producten de EULA, in het bijzonder de daarin opgenomen gebruiksbeperkingen, in acht te nemen. Bij overtreding van deze overeenkomst is de klant ten volle aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In de EULA zijn onder andere geregeld: het recht op verveelvoudiging, meervoudig gebruik, programmawijzigingen, auteurs- en octrooirechten.

3. simplitec garandeert dat de contractproducten van simplitec binnen het contract vrij zijn van auteursrecht van derden, wat het gebruik door de contractpartner zou kunnen uitsluiten of beperken. Dit geldt niet indien de klant een niet door simplitec vrijgegeven product gebruikt of het product gebruikt nadat het door anderen dan simplitec is gewijzigd, of als de klant het product anders gebruikt dan beschreven in de overeengekomen gebruiksvoorwaarden.

4. Bij de overdracht van softwareproducten van andere producenten dan simplitec dienen aanvullend op deze Algemene Voorwaarden de licentievoorwaarden van de betreffende producent met betrekking tot de omvang van het auteursrechtelijk beschermd gebruik van de software en de gebruiksbeperkingen in acht te worden genomen.

§ 12 Compensatie

De klant kan uitsluitend vorderingen in rekening brengen die onbetwist zijn of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

§ 13 Bijlagen

simplitec behoudt zich het recht voor commercieel materiaal als reclame-uitzendingen en gedrukt materiaal, zoals vergelijkende tests van en publicaties over de producten bij te sluiten, ongeacht of deze van simplitec zelf of van derden afkomstig zijn.

§ 14 Gegevensbescherming, anonieme overdracht van gebruiksgegevens

1. Persoonsgegevens van de klant worden door simplitec gedurende de looptijd van de overeenkomst zonder andersluidende uitdrukkelijke toestemming uitsluitend ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst, inclusief de afrekening, verzameld, verwerkt en gebruikt. Het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens geschiedt elektronisch.

2. De klant bij afzonderlijke producten van simplitec anonieme gebruiksgegevens naar simplitec overdragen. De gebruiksgegevens worden gebruikt voor statistieke doeleinden en voor de verdere ontwikkeling van de producten. De gegevens worden vervolgens anoniem gemaakt en niet-persoonsgebonden naar simplitec verstuurd.

De klant kan bezwaar maken tegen de overdracht van de gebruiksgegevens.

§ 15 Slotbepalingen

1. Voor de rechtsverhoudingen tussen de klant en simplitec geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het VN-kooprecht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen, indien de klant koopman is of juridisch persoon van het openbaar recht of publiekrechtelijk fonds of niet onder jurisdictie van een Duitse rechtbank valt, uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Berlijn. simplitec is daarenboven gerechtigd tot procesvoering tegen de klant bij de bevoegde rechtbank in diens woonplaats.

2. Bij verkoop of andere overdracht van simplitec-software zijn aanvullend de regelingen van kracht van de betreffende simplitec eindgebruikerslicentievoorwaarden (EULA), die onderdeel zijn van deze regeling. In geval van twijfel en/of bij conflicterende regelingen hebben de clausules in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden hogere rechtsgeldigheid dan de regelingen in de EULA.

3. Versies van deze Algemene Voorwaarden in andere talen dan Duits dienen slechts ter ondersteuning. Bij interpretatieproblemen en taalkundige verschillen tussen de buitenlandse en de Duitse versie is de Duitse versie van deze AVL beslissend.

II. Bijzonder bepalingen voor software-abonnementen

§ 1 Begripsbepaling, Geldigheidsgebied

1. Deze bijzonder bepalingen gelden uitsluitend voor software-abonnementen. Deze vullen het voorgaande deel I. van de algemene voorwaarden aan en hebben prioriteit in geval van contradicties.

2. De inhoud van het software-abonnement wordt bepaald aan de hand van het door de klant gekozen aanbod. Tijdens de looptijd van het software-abonnement ontvangt de klant steeds de nieuwste releases en updates van het gekozen product. Voor het gebruik van het software-abonnement is een internetverbinding nodig.

§ 2 Duur, Opzegging

1. De duur van het software-abonnement wordt opgedeeld in minimale duur en verlengingsperioden. Beide worden bepaald aan de hand van het door de klant gekozen aanbod.

2. De duur wordt steeds automatisch verlengd na afloop van de minimale duur of een verlengingsperiode met de in het gekozen aanbod aangegeven verlengingsperiode, tenzij het contract minimaal vier weken voor afloop door een van de partijen opgezegd wordt.

3. Het recht op onmiddellijke opzegging van het contract blijft onverlet. simplitec heeft met name het recht tot onmiddellijke opzegging wanneer de klant met de betaling van de vergoedingen voor de bijdrage minimaal twee maandelijkse bijdragen achter loopt.

4. Elke opzegging moet schriftelijk (per brief) worden ingediend en worden verstuurd aan:

simplitec GmbH
Friedrichstraße 200
10117 Berlijn
Duitsland

5. In geval van een door simplitec onmiddellijke opzegging heeft simplitec het recht een bijdrage ter hoogte van 75% van alle maandelijkse basisvergoedingen die de klant bij een juiste afloop van de contractduur of bij juiste opzegging door de klant tot de eerstmogelijke opzegdatum had moeten uitvoeren, te verlengen. Het recht van de klant een geringe schade aan te tonen, blijft bestaan.

6. De toezegging van de gebruikersrechten voor de laatste door simplitec geleverde versie wordt door beëindiging van het abonnement niet aangetast.

§ 3 Vergoeding, Vervaltijd

1. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aanbod.

2. De aansprak op vergoeding vervalt aan het begin van de looptijd. De vergoeding wordt berekend voor de betreffende looptijd (minimale looptijd of verlengingperiode) en is steeds vooruit te betalen.

3. De klant stemt toe, indien vereist, rekeningen via de elektronische weg te ontvangen. De betaling geschiedt per creditcard. Daarnaast is ook een betaling via automtische afschrijving mogelijk, mits de klant in Duitsland woont.

4. simplitec staat het toe de prijzen te allen tijde na schriftelijke aankondiging met een periode van 2 maanden op het einde van de minimale looptijd of een verlengingsperiode te wijzigen. De gewijzigde prijs geldt bij het begin van de op de aankondiging volgende verlengingsperiode wanneer de klant niet binnen zes weken bezwaar indient tegen de gewijzigde prijs. Wanneer de klant op tijd bezwaar indient, wordt het contract volgens de huidige voorwaarden voortgezet. simplitec heeft in dit geval toch het bijzondere recht het contract met een opzegtermijn van een maand aan het einde van de maand op te zeggen.

§ 4 Wijzigingen van de algemene gebruiksvoorwaarden

1. simplitec behoudt zicht het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde opnieuw op te stellen. In dit geval wordt simplitec de klant de wijzigingen per e-mail mededelen.

2. De klant verklaart met het gebruik van de gewijzigde voorwaarden op reeds voor de wijziging afgesloten contracten in te stemmen wanneer de klant niet binnen twee weken beginnend op de dag die op de wijzigingsmedeling volgt, de wijziging schriftelijk tegenspreken. Wanneer de klant op tijd bezwaar indient, wordt het contract volgens de huidige voorwaarden voortgezet. simplitec heeft in dit geval toch het bijzondere recht het contract met een opzegtermijn van een maand aan het einde van de maand op te zeggen.